csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

Az alapképzési szak megnevezése:

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Educator)

A képzési idő: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

A szak indításának tervezett időpontja: 2024/2025. tanév 1. félév

A tervezett képzés helye: Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2

A szak orientációja: gyakorlatorientált

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak gondozásáért a Pedagógia Tanszék felel.

 

A képzés célja

A képzés célja, olyan csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik alkalmasak a csecsemő- és kisgyermeknevelői munkakör betöltésére, a három év alatti gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítésére, akik a nevelői feladataikat, fejlesztő munkájukat eredményesen és hatékonyan végzik. A képzés lehetőséget ad az általános műveltség szélesítésére, valamint a szaktudományos ismeretekben való elmélyülésre. E tudás birtokában a hallgatók képesek a tanulmányaik mester szintű folytatására.

A képzés tartalma

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- társadalomtudomány, informatika 18 kredit;

- pedagógia, pszichológia 53 kredit;

- egészségtudomány 26 kredit;

- a bölcsődei, intézményes kisgyermeknevelés, fejlődéssegítés, gondozás módszertana 33 kredit;

- a szakmai gyakorlati képzés 30 kredit.

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

A szabadon választható tárgyak kreditértéke: 10 kredit

 

Az értékelés és ellenőrzés általános szabályai

A Veszprémi Érseki Főiskola Felvételi, tanulmányi és vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza az alapképzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó általános értékelési és ellenőrzési módszereket, eljárásokat és szabályokat. A szabályzat megtekinthető a főiskola honlapján (https://ersekifoiskola.hu/images/dokumentumtar/szabalyzatok/TVSZ_2022_09_29.pdf).

Az ismeretek ellenőrzése a tantervben előírt tantárgyak számonkérési módja alapján történik. Ennek megfelelően kollokviumokból, gyakorlati jegyekből, a szakdolgozat elkészítéséből, a szakmai gyakorlat teljesítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

A szakdolgozat

A szakdolgozat a hallgatók önálló kutatását, annak eredményét mutatja be. A hallgató kutatása során megmutathatja gondolkodási képességét, a problémalátását és a probléma megoldásának képességét.

A szakdolgozati témát a hallgató, vagy a Pedagógia Tanszék szakdolgozati témajegyzékéből választja, vagy szabadon, amit egyeztet a témavezetővel. A szakdolgozat elkészítése a 4-5-6. félévekben a Szakdolgozati szeminárium tantárgyak keretében történik. A szakdolgozatnak illeszkednie kell a képzés tartalmához. A hallgató a témavezetővel rendszeresen konzultálva készíti dolgozatát. A szakdolgozat írásával kapcsolatos követelményeket a TVSZ tartalmazza.

A dolgozat terjedelme minimum 30, maximum 50 oldal, mellékletek nélkül (kb. 3500 karakter/oldal).

A záróvizsga 

Az alapképzés záróvizsgával fejeződik be.

Az a hallgató záróvizsgázhat, aki teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a tantervben előírt követelmények, tantárgyak teljesítése (180 kredit),
 • a bölcsődei gyakorlathoz kapcsolódó zárófoglalkozás teljesítése,
 • a bíráló(k) által elfogadott, értékelt szakdolgozat megírása, benyújtása. 

A szakdolgozat akkor nem bocsátható védésre, ha azt egyik bíráló sem javasolja. Ebben az esetben a jelöltnek új dolgozatot kell benyújtania a következő záróvizsga időszakáig.

A záróvizsga részei:

 • szóbeli szaktárgyi vizsga;
 • szakdolgozat védése.

A szóbeli vizsga alkalmával egy témakör (tétel) önálló kifejtésére, gyakorlatorientált bemutatására kerül sor, amelyben felismerhető a hallgató szakmai szemlélete, konkrét véleménye is.

A szóbeli vizsgára a jelöltek a megadott tétellista alapján készülnek fel.

A záróvizsga tartalma összhangban van a képesítési követelményekkel és az alapképzési szak tartalmával.

Az értékelés szempontjai: 

 • a választott témakörben való szakirodalmi tájékozottság;
 • a tétel kifejtésének mélysége, mértéke;
 • a mondanivaló strukturáltsága, megszerkesztettsége; 
 • az előadás módja;
 • a szaknyelv használata;
 • a saját vélemény kifejtésének szintje és mértéke.

A szakdolgozat védésekor a hallgató röviden (kb. 10 percben) bemutatja a kutatását, annak eredményeit, majd a bírálatokban megfogalmazott kérdésekre részletes választ ad. A bizottság további kérdéseket tehet fel, ha azt szükségesnek tartja.

A záróvizsga eredménye (ZE):

A záróvizsga eredménye a bölcsődei gyakorlathoz kapcsolódó zárófoglalkozásra (ZF) kapott érdemjegy, a szakdolgozat védésére (SzdV) és a szóbeli vizsgára (SZV) kapott érdemjegy számtani átlaga.

ZE= ZF+SzdV+SZV

               3

ahol: 

ZF= a bölcsődei gyakorlathoz kapcsolódó zárófoglalkozás eredménye 

ZE= a záróvizsga eredménye

SzdV= a szakdolgozat védésének eredménye

SZV = a szóbeli vizsga eredménye

Amennyiben a három jegy közül valamelyik elégtelen, abban az esetben a záróvizsgajegy is elégtelen. Tehát, ha a záróvizsga egy részére a hallgató elégtelen minősítést kap, akkor meg kell ismételnie a záróvizsgát.

Az alapképzés utáni továbblépési lehetőségek

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak széleskörű ismereteket nyújt alapozó és szakmai törzsanyaghoz tartozó ismeretkörökből, a pedagógiai és pszichológiai, egészségtudományi, valamint a szaktudományos ismeretekből, módszertanokból. A hallgatónak e tudás, képzettség birtokában lehetősége van felsőfokú tanulmányok folytatására, pl. Neveléstudományi mesterszakon; Gyermekkultúra mesterszakon; Kulturális mediáció mesterszakon, Családpedagógiai tanácsadó mesterszakon.

A Veszprémi Érseki Főiskola félévente kutatási ösztöndíjakat hirdet, amelyek a mesterképzésre való bejutást is támogathatják. Az arra érdemes kutatási dolgozatokat a főiskola megjelenteti az általa kiadott tanulmánykötetekben, illetve a Studia Wesprimiensia folyóiratban. Az így megszerzett kutatói gyakorlat és a publikációk szintén jó alapot teremtenek a továbbtanuláshoz.

cimer 4

Slide
Rólad szól!
Slide
Az életedről szól!
Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!
Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.