Álláspályázati kiírás

A Veszprémi Érseki Főiskola

pályázatot hirdet

főiskolai tanári munkakör betöltésére – bölcsészettudomány tudományterületen

 

A munkaviszony időtartama:         határozatlan idejű munkaviszony

A foglalkoztatás jellege:                  teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                    8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Veszprémi Érseki Főiskola szociális munka és tanári szakképzettséget adó szakjain pszichológiai és fejlődéslélektani, mentálhigiénés, szociálpszichológiai, valamint személyes és társas viszonyok lélektana, illetve családlélektani tantárgyak tantárgyfelelősi és/vagy oktatói feladatainak ellátása.

Az oktatói feladatok ellátása mellett a jelölttel szembeni további elvárás, hogy kutatómunkát végezzen, keresse kutató- és szakmai műhelyek létrehozásának lehetőségét, és publikációs tevékenysége megfeleljen az egyházi felsőoktatási intézményekben elvárt aktivitásnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetményt és egyéb juttatásokat a Veszprémi Érseki Főiskola a munka törvénykönyvéről szóló törvény 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak és a szervezeti és működési szabályzatában leírtak szerint állapítja meg.

Pályázati feltételek:

A felhívásra az nyújthat be pályázatot, aki:

 • rendelkezik teológiai és/vagy pszichológiai alapvégzettséggel és tudományos (PhD vagy CSc) fokozattal pszichológiából, továbbá legalább tízéves, oktatói munkakörben szerzett tapasztalatokkal a felsőoktatásban, valamint alaposan ismeri tudományágát és annak határterületeit, inter- és multidiszciplináris kapcsolódásait;
 • rendelkezik szakmai, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, illetve problémamegoldó készségekkel és képességgel;
 • rendelkezik oktatás- és tudományszervezői tapasztalatokkal;
 • rendelkezik a hallgatók és a doktori képzésben részt vevők tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével;
 • alkalmas a tanársegédek és adjunktusok oktatói, illetve tudományos munkájának vezetésére;
 • megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is;
 • rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat;
 • hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik;
 • megfelel a VÉF szervezeti és működési szabályzatában a főiskolai tanárokra előírt egyéb alkalmazási feltételeknek

       (https://ersekifoiskola.hu/images/dokumentumtar/szabalyzatok/SZMSZ_2022.08.25.pdf).

További feltételek és előnyök:

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság.
 • A pályázati elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik hitéleti szakképesítéssel (teológusi vagy hittanári alapdiplomával, amellyel igazolja vallási, világnézeti meggyőződését).

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, igazolások:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • egy, a jelen pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot, amely a személyi adatokon felül tartalmazza többek között a pályázó jelenlegi munkahelyére, beosztására, besorolására, kitüntetéseinek felsorolására vonatkozó információkat, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat, a végzettséget, szakképzettséget, a tudományos fokozatot (habilitációt), az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, valamint a publikációk, a tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét;
 • szakmai önéletrajzot;
 • publikációs jegyzéket (MTMT);
 • a Veszprémi Érseki Főiskolával munkaviszonyban nem álló pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát annak igazolására, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll az oktatási foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát (lásd: 2. sz. melléklet) ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Főiskola adatkezelési tájékoztatójában, illetve szervezeti és működési szabályzatában leírtak szerint az erre jogosult testületek megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gazsi Ildikó rektori megbízott nyújt a 06 88/542-704-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a Veszprémi Érseki Főiskola címére történő megküldésével (Dr. Sebestyén József rektor, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: főiskolai tanári pályázat.

vagy

 • Személyesen a VÉF rektori titkárságán – 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai tanári kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a Veszprémi Érseki Főiskola szervezeti és működési szabályzata alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.ersekifoiskola.hu, 2022. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati példányban kérjük benyújtani.

1. sz. melléklet: Pályázati adatlap

2. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat

Álláspályázati kiírás

 

A Veszprémi Érseki Főiskola

pályázatot hirdet

főiskolai tanári munkakör betöltésére – hittudomány tudományterületen

 

A munkaviszony időtartama:         határozatlan idejű munkaviszony

A foglalkoztatás jellege:                  teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                    8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Veszprémi Érseki Főiskola katolikus teológus és tanári szakképzettséget adó, elsősorban hitéleti szakjain pasztorálteológiai, spirituális teológiai, a kórházi lelkigondozással összefüggő rétegpasztorációs, családlélektani, valláslélektani, pasztorálpszichológiai, szentségi pasztorációs tantárgyak tantárgyfelelősi és/vagy oktatói feladatainak ellátása.

Az oktatói feladatok ellátása mellett a jelölttel szembeni további elvárás, hogy kutatómunkát végezzen, keresse kutató- és szakmai műhelyek létrehozásának lehetőségét, és publikációs tevékenysége megfeleljen az egyházi felsőoktatási intézményekben elvárt aktivitásnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetményt és egyéb juttatásokat a Veszprémi Érseki Főiskola a munka törvénykönyvéről szóló törvény 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak és a szervezeti és működési szabályzatában leírtak szerint állapítja meg.

Pályázati feltételek:

A felhívásra az nyújthat be pályázatot, aki:

 • rendelkezik teológiai alapvégzettséggel, pasztorálteológiai szakképesítéssel és tudományos (PhD vagy CSc) fokozattal teológiából, továbbá legalább nyolcéves oktatói munkakörben szerzett tapasztalatokkal a felsőoktatásban, valamint alaposan ismeri tudományágát és annak határterületeit, inter- és multidiszciplináris kapcsolódásait;
 • rendelkezik szakmai, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, illetve problémamegoldó készségekkel és képességgel;
 • rendelkezik oktatás- és tudományszervezői tapasztalatokkal;
 • rendelkezik a hallgatók és a doktori képzésben részt vevők tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével;
 • alkalmas a tanársegédek és adjunktusok oktatói, illetve tudományos munkájának vezetésére;
 • megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is;
 • rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat;
 • hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik;
 • megfelel a VÉF szervezeti és működési szabályzatában a főiskolai tanárokra előírt egyéb alkalmazási feltételeknek

       (https://ersekifoiskola.hu/images/dokumentumtar/szabalyzatok/SZMSZ_2022.08.25.pdf).

További feltételek és előnyök:

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság.
 • A pályázati elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik hitéleti szakképesítéssel (teológusi vagy hittanári alapdiplomával, amellyel igazolja vallási, világnézeti meggyőződését).

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, igazolások:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • egy, a jelen pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot, amely a személyi adatokon felül tartalmazza többek között a pályázó jelenlegi munkahelyére, beosztására, besorolására, kitüntetéseinek felsorolására vonatkozó információkat, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat, a végzettséget, szakképzettséget, a tudományos fokozatot (habilitációt), az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, valamint a publikációk, a tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét;
 • szakmai önéletrajzot;
 • publikációs jegyzéket (MTMT);
 • a Veszprémi Érseki Főiskolával munkaviszonyban nem álló pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát annak igazolására, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll az oktatási foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát (lásd: 2. sz. melléklet) ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Főiskola adatkezelési tájékoztatójában, illetve szervezeti és működési szabályzatában leírtak szerint az erre jogosult testületek megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gazsi Ildikó rektori megbízott nyújt a 06 88/542-704-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a Veszprémi Érseki Főiskola címére történő megküldésével (Dr. Sebestyén József rektor, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: főiskolai tanári pályázat.

vagy

 • Személyesen a VÉF rektori titkárságán – 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai tanári kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a Veszprémi Érseki Főiskola szervezeti és működési szabályzata alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.ersekifoiskola.hu, 2022. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati példányban kérjük benyújtani.

1. sz. melléklet: Pályázati adatlap

2. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat

Álláshirdetés - Konyhai kisegítő munkakör

A Veszprémi Érseki Főiskola

állást hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony határozatlan idejű jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • konyhai előkészítő munkálatok utasítás szerint;
 • segíti a szakácsot minden munkájában;
 • a konyha és a hozzá tartozó helyiségek tisztántartása;
 • étkezéssel kapcsolatos higiéniai szabályok betartása;

Elvárások:

 • 8 általános iskolai végzettség;
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Előny de nem feltétel:

 • főzőkonyhán szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:

 • családbarát munkahely;
 • munkába járás költségtérítése;
 • kedvezményes étkezés.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz.

A munkakör – a munkáltató pozitív döntése után – azonnal betölthető.

Az álláspályázat benyújtásának módja:

Érdeklődni és jelentkezni Némethné Nagy Beáta élelmezésvezetőnél a 88/542-719 telefonszámon, elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

Elektronikus úton – a bérigény megjelölésével – Keserü Szilvia humánpolitikai adminisztrátor részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül is lehet.

Kiemelt híreink

Interjú Dr. Sebestyén József rektorra…

A 2022/2023-as tanév első félévének eredményeiről, illetve a Veszprémi Érseki...

Az "Életvezetés, életvitel a Ves…

  Jelentkezési lapok minden programra az alábbi linkről tölthetők le: https://ersekifoiskola.hu/index.php/hu/intezetek-tanszekek-2/tanszekek/szocialis-tanulmanyok-tanszek/ekf.html Várjuk...

Életvezetés, életvitel a Veszprém-Ba…

https://ersekifoiskola.hu/index.php/hu/intezetek-tanszekek-2/tanszekek/szocialis-tanulmanyok-tanszek/ekf.html

A Veszprémi Érseki Főiskola ad otthon…

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, az Európai Teológiai Társaság, a...

Események

27 ápr.
Mentálhigiéné az emberi kapcsolatokért
Dátum 2023.04.27. 09:00 - 17:00

cimer 4

Slide
Rólad szól!
Slide
Az életedről szól!
Slide
Az erkölcsi fejlődésedről szól!
Slide
A sikerességedről szól!
Slide
A tudásodról szól!
previous arrow
next arrow
We use cookies
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.